Bahawalpur DPO Sohail Habib Tajik briefing on the crime scene